Vuokra-asunto ja Airbnb

Airbnb on sivusto jonka kautta yksityishenkilöt voivat antaa vuokralle pääsääntöisesti lyhyiksi ajanjaksoiksi koko asuntonsa tai huoneensa. Airbnb:n käytön sallittavuudessa on eroja riippuen siitä, luovutetaanko koko asunto, vai vaan osa siitä.

Asuinhuoneiston vuokrausta koskevan lain mukaan osa asuinhuoneistosta saadaan luovuttaa toisen käytettäväksi asumiseen alivuokrauksena. Alivuokraus tarkoitta sitä, että enintään puolet huoneistosta luovutetaan toisen käyttöön. Luovuttaminen ei kuitenkaan saa aiheuttaa vuokranantajalle huomattavaa haittaa tai häiriötä. Alivuokraus on siis lähtökohtaisesti sallittua, mikäli sitä ei ole erikseen vuokrasopimuksessa kielletty.

Asunnon jälleenvuokrauksella tarkoitetaan sitä, että koko asuinhuoneisto luovutetaan toisen hallintaan. Jälleenvuokraus on asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaan lähtökohtaisesti kiellettyä, ellei vuokranantaja ole siihen erikseen suostunut. Vuokranantajalla on lisäksi oikeus purkaa vuokrasopimus välittömästi ilman varoituksen antamista, mikäli asuinhuoneisto on luovutettu toiselle ilman vuokranantajan lupaa.

Yksittäisen huoneen vuokraus Airbnb:n kautta on näin ollen sallittu, ellei alivuokrausta ole vuokrasopimuksessa kielletty.

Koko huoneiston vuokraus Airbnb:n kautta on taas lähtökohtaisesti kielletty, ellei vuokranantaja ole antanut siihen lupaan. Koko huoneiston edelleen luovutus on lisäksi peruste vuokranantajalle purkaa vuokrasopimus välittömästi.